JUPITER FI

Bảng tên xe GRAB thanh khang 006000986