Pô xe Dream,wave,cup 81

Pô Wave 1 nòng 006001335
Pô Dream 1 nòng 006001334