VISION 2014

Bảng tên xe GRAB thanh khang 006000986
Mỏ dè sau inox Vision 2014 006000909